Spørgsmål til Villum Christensen (LA)

Hejninge Bylaug har sendt følgende spørgsmål til Villum Christensen (LA), Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og resten af byrådet i Slagelse kommune, efter at have læst artiklen “Bylaug protesterer også mod værk ved Hejninge”, i Sjællandske lørdag d. 01.11.14.

1. Er det korrekt, at det kun kræver en landzonetilladelse fra Energi Fyn, en naboorientering blandt 20 huse og 7 politiker i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, at beslutte opførelsen af et kraftværk bestående at 18 dieselmotorer på hver 2MW (*), brændstoftanke der indeholder total 200.000 liter brændstof, og foruden støjvolde, to stk. skorstene på 28 og 35 meter?

2. Med hvilken begrundelse, ønsker Villum at fremskynde beslutningen om landzonetilladelsen, allerede til på mandag d. 3. november, hvor den endnu ikke er skrevet ind i dagsordenen? Beslutningen var jo ellers sat til mødet den 1/12 2014!

3. Hvem skal bekoste de 10 millioner kroner, det ifølge Villum, vil koste hvis værket placeres andetsteds? (**).

4. Hvem er modtager af strømmen? Og er der ud fra dette, undersøgt alternative placeringer? Hvis det skal placeres i Slagelse kommune, hvorfor så ikke ved Stigsnæs, hvor der i forvejen produceres strøm? Eller ved det nye kraftvarmeværk ved Stop 39? (se hvorfor ved pk. 7).

5. Er det normalt for så stort et byggeri, at grunden købes, der tages jordprøver og værket tegnes, uden at kommunens borgere har været orienteret?

6. Bliver Hejninge Bylaugs indsigelse taget i betragtning af udvalget, selvom vi ikke er med i naboorienteringen? Læs den her: https://hejninge.dk/hejninge-mod-kraftvaerk/

7. Dieselolie her en nyttevirkningen på 40-45 procent, og derfor er der placeret – citat Energi Fyn: “et batteri af kølekondensatorer for bortkøling af overskudsvarme”. Hvorfor skal den overskudsvarme gå til fuglene ved Hejninge Mose og ikke indgå i kommunens fjernvarmesystem ved fx. Stop 39?

8. Bør kirkelinjerne revurderes efter Omfartsvejens ankomst, og efter at Hyllerupvej nu ligger højere oppe i landskabet, og dermed nu har udsyn til Hejninge kirke? Se mere her: https://hejninge.dk/revurdering-af-kirkelinjer/

9. Kan det forventes at driften af værket udvides, hvis kul bliver udfaset allerede i 2025?

Det er ikke troværdigt for demokratiet, at opførelsen af et så stort kraftværk, kun skal ud i en naboorientering udsendt til 20 husstande, før kommunen kan godkende ansøgningen – da slet ikke når det som her, virker som om at det er i kommunes interesse! Det er ikke troværdigt når Hejninge-Stillinge lokalråd, Trelleborg vikingeborg, menighedsrådet for kirken, skolen, de 1000 vis af personer der færdes i området, og de beboere i Hejninge der også får frit udsyn til værket, ikke bliver hørt!

På vegne af Hejninge Bylaug
Brian Dehli
Strandvejen 118
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@hejninge.dk
Telefon: 2032 0088

Se desuden bilag, svar fra Slagelse kommune mv. på https://hejninge.dk

(*) De 18 motorer på værket har årlig en samlet kapacitet på 315.360 MHh, hvilket svarer til knap 70.000 parcelhuses elforbrug, så et lille værket er det ikke! 2 MW vindmøller vil typisk have en årlig produktion omkring 5.000 MWh (svarende til det årlige elforbrug i ca. 1.100 parcelhuse). Kilde: http://www.bestenergy.dk/om-vindmoeller/vindmoellens-abc

 (**) Strøm bevæger sig med knap 300.000 kilometer i sekundet!

 

SVAR fra Center for Plan og Byg:

Du har på vegne af Hejninge Bylaug i mail af 2. november stillet spørgsmål til ansøgningen om regulerkraftværk ved transformerstationen, Strandvejen 114.

Ja, det er korrekt at ansøgningen kan behandles via en ansøgning om landzonetilladelse – og dermed via en naboorientering og efterfølgende behandling i EPM-udvalget.

Ansøgningen blev diskuteret under ”Eventuelt” på udvalgsmødet i sidste uge, men der er ikke truffet afgørelse. Sagen er pt. stadig i kontrahøring hos ansøger og sagen vil ikke kunne færdigbehandles, før alle oplysninger, inkl. svaret på kontrahøringen, foreligger. Jeg forventer stadig, at sagen bliver behandlet på udvalgsmødet den 1. december. Muligheden for at placere værket et andet sted vil indgå i vurderingen af sagen.

Det er ansøger selv, der skal stå for økonomi og dermed eventuelle ekstraudgifter ved alternative placeringer. Kommunen er ikke part i sagen – vi skal blot behandle ansøgningen.

Jeg er ikke bekendt med, at grunden er købt af EnergiFyn, men dette er heller ikke et krav for at kunne søge om landzonetilladelse. Derimod er det aftalt, at EnergiFyn vil købe grunden, hvis der kan opnås tilladelse til regulerkraftværket. Det er ikke usædvanligt, at en potentiel køber af en ejendom ønsker at have en tilladelse, før man køber ejendommen og derfor gør købet betinget af, at der opnås landzonetilladelse. Det kan være alt fra muligheden for at bygge et nyt hus til etablering af en ridebane osv. Det sker derfor med jævne mellemrum, at et projekt tegnes og sendes i naboorientering, inden ejendommen er købt.

Bylaugets indsigelse er sendt med som en del af kontrahøringen og vil blive taget med i vurderingen af sagen.