Vedtægter for foreningen Hejninge Bylaug

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Hejninge Bylaug.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at skabe og styrke et godt socialt og kulturelt miljø i sognet.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.
Foreningen vil arbejde på at blive medlem af relevante organisationer.

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Medlemskredsen består af enhver interesseret borger som er bosiddende i Hejninge Sogn.
Stk. 2.
Der fastsættes p.t. ikke medlemskontingent.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved lokalt opslag, digitalt og bekendtgørelse i 2Sogne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte som er bosiddende i Hejninge Sogn. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
7. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Nedsættelse af udvalg.
10. Evt.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10, stk. 1.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§ 5 A Digital generalforsamling

Stk. 1.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2.
Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder myndighedspåbud.
Stk. 3.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2.
Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand og kasserer vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller, ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 9 Hæftelse

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud, med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til forskønnelse af Hejninge Sogn.

 

Bestyrelsen i Hejninge Bylaug

​Posterne i bestyrelsen er fordelt på følgende måde:

Formand: Bolette Trier
Næstformand: Brian Dehli
Kasserer: Anni Nielsen
Sekretær: Lisbeth Berggren 
Bestyrelsesmedlem: Marianne Maidahl Christiansen
1. Suppleant: Karen Meng
2. Suppleant: Marie Kirk Hansen
3. Suppleant: Dorthe Sjørslev
4. Suppleant: Michael Otto Povlsen
5. Suppleant: Nadja Kyed
6. Suppleant: Jacob Skeel-Villemoes
Revisor: Børge Lauritsen