Hejninge Brugsforenings Jubilæum

I forbindelse med Hejninge Brugsforenings 50 års jubilæum, skrev pressen følgende i 1935.

Allerede fra Formiddagen mærkedes Feststemning ved Flagning I Byen, og der indløb en Del smukke Blomsterkurve og adskillige Telegrammer.

Om Aftenen var der Fest i Forsamlingshuset for Medlemmerne og en Del indbudte Gæster. Man samledes ved Kaffebordene, hvor formanden, Gdr.
Jørgen Rasmussen bød Velkommen, og hvor Talerne saa fulgte Slag i Slag.

Først talte Formanden, om Brugsforeningens Historie; blandt andet om, hvilken Forskel der var fra Begyndeisen og nu. I Begyndelsen rejste f. Eks. Uddeler og Formand til København og bestilte Varer, nu ringer man blot; og hvis de f. Eks. kun bestilte 2 Tønder Brændevin, maatte de selv hente dem, men var det 6 Tønder, blev de bragt til Brugsforeningen.

Hejninge Brugsforening under opførelse i 1929/30
Hejninge Brugsforening under opførelse i 1929/30

Nu er alt lettere. Formanden fremhævede med det samme Regnskabsførerens fine Regnskab og mindede om, at han til Sommer, kan holde 40 Aars Jubilæum som Regnskabsfører. Han sluttede med et Leve for Brugsforeningen.

Regnskabsfører, Lærer Petersen, Holmstrup, takkede talte om den Økonomiske Side.

Gdr. J. P. Nielsen, Hejninge, talte som den ældste (82 Aar) og om Brugsforeningen gennem Aarene; han var med fra Begyndelsen. Leve Uddeleren.

Lærer Larsen, Hejninge, talte for Uddeleren og Hustru, fremhævede deres Ordenssans og Uddelerens Arbejdslyst; altid er han i Virksomhed – hellere slide sig op end ruste op. Et Leve Andersen med Familie!

Lykønskningstelegram fra Carlsberg
Lykønskningstelegram fra Carlsberg

Gdr. Hans Hansen udbragte et Leve for Fragtkører Karl Hansen, 10 Aars Jubilæum.

Forretningsfører Eskildsen takkede for Indbydelsen og mindede bl. a. om, at da Foreningen engang gik nedad, gav den sig til at handle med Livsforlænger og Balsam, og saa gik Handelen op. Han udbragte et Leve Brugsforeningen adresseret til Formanden.

Revisor Hansen, Fakse, takkede Uddeleren og Formanden og roste Regnskabsførerens Regnskab.

Uddeler Andersen takkede for den svundne Tid.

Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen
Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen

Poul Hansen, Hejninge, takkede Bestyrelsen for Festen, Lærer Havemose talte for Ekspeditricen, Gdr Viggo Hansen, Næsby, for Marie Nieman (gammel Uddeler) og Kbmd. Poulsen, Slagelse, for Samhandelen i 33 Aar.

Efter af Gdr. Jørgensen, Hyllerup, havde talt om Traditionen i Hejninge og mindet om nogle af de gamle, talte endnu Vinhandler J. P. Axelsen, Slagelse, Repræsentant Nielsen, Korsør, Gdr. H. Bay, Næsby, Tage Hansen, fru Havemose m. fl. Saa kunde Formanden byde Velbekomme.

Imellem Talerne var sunget bl. a. en udmærket Sang, skrevet til Festen, og Aftenen sluttede med en fornøjelig Svingom.