Ko afslapning med en af de nyetableret tørvegrave i baggrunden.

Status for Hejninge Mose

Status for Natur- og Miljøprojekt Hejninge mose 2014 fra Slagelse Kommune.

Projektet er gennemført efter dialog med lokale lodsejere og jægere i udvalgte områder. Dialogen har været og er særdeles positiv. Rydning og afgræsning har ændret naturområdet radikalt, så området igen fremstår med velafgræssede enge. Efter yderligere 2-3 græsningssæsoner forventes konverteringen fra tilgroet natur til lysåben natur at være stabiliseret.

Nye åbne arealer
Nye åbne arealer

Der er ryddet tagrør og pilekrat på cirka 23 ha. Arealerne er efterfølgende hegnet med kreaturhegn, der er etableret flere nye strømforsyninger samt 2 nye kreaturbroer over det centrale vandløb.

En af de 2 nye kreaturbroer over Valbækrenden.
En af de 2 nye kreaturbroer over Valbækrenden.

I den sydlige del er etableret fangfold efter ønske fra kreaturholder.

Fangfold, hvori der fodres i ugen op mod at kreaturerne skal indfanges
Fangfold, hvori der fodres i ugen op mod at kreaturerne skal indfanges

Området afgræsses af to lokale dyreholdere med malkekvier hhv. Limousinekvæg fra juni 2014. I 2015 suppleres dyreholdet med 5-7 naturafgræssere af kvægracen Galloway, der er særligt egnede til
afgræsning af blødbundsarealer.

Ko afslapning med en af de nyetableret tørvegrave i baggrunden.
Ko afslapning med en af de nyetableret tørvegrave i baggrunden.

Der er retableret 3 mindre tørvegrave med henblik på at fremme af områdets bestand af padder. Desuden er der reetableret 5 større tørvegrave til fremme af områdets fugleliv. Alt er retableret inden for græsnings-områderne, så græsningsdyrene dels har uhindret adgang til vand og samtidigsørger for at holde vegetationen lav og varieret på bredderne.

En af de 5 nye tørvegrave, inden vinteren fik fyldt dem til randen.
En af de 5 nye tørvegrave, inden vinteren fik fyldt dem til randen.

Tekst: Charlotte Jørgensen, Slagelse Kommune
Foto: Brian Dehli