Kategoriarkiv: Kraftværk sagen

Kampen mod Energi Fyns ønske om at opføre et kæmpe kraftværk midt i vores skønne natur.

FORNUFTEN HAR SEJRET!

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har Godkendt indstillingen fra Center for Plan og Byg, om at der skal gives afslag på landzonetilladelse til regulerkraftværket med henvisning til, at en alternativ placering i et erhvervsområde er mulig og at placeringen i nærheden af boliger kan medføre støjgener for de omkringboende.

Energi Fyn har derfor IKKE fået deres tilladelse til at opfører to kæmpe skorstene midt i naturen mellem Hyllerup og Hejninge 🙂

Visualiseringer af kraftværk
Visualiseringer af kraftværk

 


Dagsorden 01-12-2014 (Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget) – Punkt nummer 8:

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om der skal gives landzonetilladelse til udstykning af grund samt etablering af et regulerkraftværk på grunden mellem Hejninge og Hyllerup.

Baggrund
Energi Fyn har søgt om landzonetilladelse til at udstykke en grund på 5.292 m² og etablere et regulerkraftværk på grunden. Regulerkraftværker er nødstrømsanlæg, som hurtigt kan medvirke til at regulere de variationer eller mangel på el, som akut kan opstå ved elproduktion, der fortrinsvis er baseret på vindmøller.

Energi Fyn ønsker derfor at opføre et regulerkraftværk ved den eksisterende transformerstation på Strandvejen 114, 4200 Slagelse, der ligger mellem Hejninge og Hyllerup.

På grunden skal opføres en bygning på 1250 m², der skal indeholde to kraftværker på hhv. 43,5 og 49,9 MW. I umiddelbar tilknytning til bygningen skal etableres to skorstene med en højde på 28 m og 35 m. Den store højde på skorstenene er nødvendig for at røggasser fra anlægget ikke giver gener for omgivelserne. Anlægget vil have brug for 12 stk. kølere til bortkøling af overskudsvarmen fra motorerne og to dieseltanke på hver 100 m³. Der ønskes samtidig opført en 3 m høj jordvold langs det sydlige skel og randbeplantning mod nord og øst.

Anlægget er et nødstrømsanlæg og skal derfor kun bruges ved problemer på elnettet. Det kan derfor ikke oplyses præcist, hvor meget og hvornår anlægget vil være i gang. Ansøger forventer ca. 50 timer pr. år.

Området er udlagt som landbrugsflade med det strategiske mål vedligeholde, hvor der er mulighed for at placere tekniske anlæg under hensyntagen til landskabet.

Regulerkraftværket vil blive opført indenfor kirkeomgivelserne omkring Hejninge Kirke. I henhold til kommuneplanen må der indenfor kirkeomgivelserne kun ske placering af tekniske anlæg, hvis det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Det kan ikke udelukkes, at de to skorstene vil få konsekvenser for oplevelsen af Hejninge Kirke, idet der er indkig til kirken, når man kører ad Strandvejen i vestlig retning og oplevelsen af kirken kan blive forstyrret ved indkig fra jernbaneviadukten på Strandvejen. Her ser det ud til, at skorstenene vil være placeret foran og til højre for kirken. Den øvrige del af anlægget kan indpasses i landskabet uden betydning for oplevelsen af Hejninge Kirke. Udpegningen Kirkeomgivelser udelukker ikke en placering af anlægget indenfor kirkeomgivelser til Hejninge Kirke, men hensynet til kirken skal indgå i afvejningen af, om der kan gives landzonetilladelse.

Regulerkraftværket ønskes opført ca. 2 km fra vikingeborgen Trelleborg. Trelleborg er i øjeblikket i en ansøgningsproces om at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Regulerkraftværket vurderes ikke at påvirke oplevelsen af Trelleborg væsentligt eller skille sig ud fra andre tekniske anlæg (fx højspændingsledninger og vindmøller) i området, men de to skorstene vil dog være synlige og markante over større afstande og vil udgøre et nyt element i landskabet.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos 20 ejendomme i området. Der er kommet tre svar fra naboer, herunder en underskriftsindsamling imod projektet med 70 underskrivere. Derudover har Hejninge Bylaug og Stillinge-Hejninge Lokalråd kommet med bemærkninger imod projektet. Naboernes bemærkninger med bilag er vedhæftet indstillingen.

Naboernes bekymringer går særligt på den landskabelige påvirkning og på støj, røg og evt. lugt fra anlægget. Etableringen af to skorstene på op til 35 m vil påvirke landskabet og naboerne ønsker ikke, at en industribebyggelse placeres i det åbne landskab og i nærheden af kommunens smukkeste natur, Hejninge Mose og Tude Ådal. Der gøres også opmærksom på, at Strandvejen bruges af utroligt mange turister på deres vej til Trelleborg eller ud til strandene. De bør mødes af naturperler og ikke industriel bebyggelse.

I forbindelse med VVM screeningen er der indsendt en støjberegning, der viser støjen ved de 4 nærmeste naboer. Af støjberegningen fremgår, at ved brug af begge anlæg vil støjen forventes at være mellem 36-45 dB, mens støjen ved brug af kun det ene anlæg i bygningen vil være 29-41 dB.

De vejledende grænseværdier er 55 dB (dag), 45 dB (aften) og 40 dB (nat). Anlægget kan dermed ikke overholde de vejledende støjgrænser om natten. Da anlægget er et nødstrømsanlæg vil det kunne gå i gang på alle tider af døgnet og det kan ikke forudsiges, hvor længe anlægget i så fald skal være i gang.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Plan og Byg bedt Energi Fyn redegøre for, hvorfor anlægget ikke lige så godt kunne placeres ved en anden transformerstation eller i et erhvervsområde fx ved Stigsnæs. Energi Fyn oplyser, at arealet ved Stigsnæs ikke er interessant, da det ejes af en konkurrent til Energi Fyn og gør opmærksom på at 132/50 kV-stationer typisk er placeret i landzone. Derfor vil det altid være et problem at finde et sted, hvor et sådant nødstrømsanlæg kan opføres uden ”gene” for det omkringliggende lokalsamfund.

Placeringen i Hejninge er valgt, da transformerstationen er en 132/50 kV station og fordi transformerstationen er placeret i det område, som er aftalt med Energinet.dk. Den givne områdeplacering er for at give den størst mulige samfundsmæssige værdi med hensyn til forsyningssikkerhed og en god samfundsøkonomisk løsning ved at vælge et optimalt tilslutningspunkt i el-nettet for sådan en type nøddriftsværker. Der er også lagt vægt på, at der er jordareal til rådighed, at jordbundsforholdene er i orden og at gældende regler til naboer kan overholdes.

Energi Fyn har dog også været i kontakt med AffaldPlus med henblik på en placering på deres grund i erhvervsområdet på Ydernæs i Næstved Kommune. En fordel ved denne placering er, at der ikke vil være boliger tæt på og at området i forvejen er præget af store bygninger.

Retligt grundlag
Udstykning, nybyggeri i landzone og ændret anvendelse af ubebyggede arealer (herunder støjvold og opstilling af luftkølere) kræver landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Projektet har været vurderet i forhold til, om projektet havde en størrelse, der ville udløse krav om udarbejdelse af en lokalplan for området. Plan og Byg har, ud fra en samlet vurdering af det overordnede plangrundlag, anlæggets størrelse og placering i tilknytning til en eksisterende 132/50 KV-transformerstation samt anlæggets betydning for det omgivende landskab og det bestående miljø, vurderet, at det tekniske anlæg ikke er lokalplanpligtigt.

Det ansøgte kræver flere andre tilladelser, bl.a. en miljøgodkendelse inkl. en VVM screening.
Udstykningen af grunden vil endvidere kræve en erklæring fra kommunalbestyrelsen samt en tilladelse til ny overkørsel fra grunden.

Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at give afslag på landzonetilladelse. Regulerkraftværket må så i stedet placeres et andet sted, fx i et af de to erhvervsområder, der har været foreslået, Stigsnæs eller Ydernæs (Næstved Kommune).

Udvalget kan vælge at give landzonetilladelse til regulerkraftværket.

Afgørelsen vil, uanset om der gives landzonetilladelse eller ej, kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage vil have opsættende virkning.

Vurdering
Som udgangspunkt skal større tekniske anlæg placeres i tilknytning til byer, medmindre der ikke kan findes brugbare alternativer til en placering i landzone. Det skyldes, at Planlovens hovedformål er at friholde det åbne land for bebyggelse og anlæg.

For en tilladelse taler, at der er tale om et anlæg af en vis samfundsmæssig betydning i relation til forsyningssikkerhed i forhold til elforsyningen. Hvis der ikke kan findes alternativer til placeringen, bør der derfor gives landzonetilladelse, selvom det er et stort anlæg i det åbne land. Det er dog muligt at finde en alternativ placering i et erhvervsområde, fx på AffaldPlus’ grund i Næstved.

Hvis anlægget placeres i det åbne land med boliger omkring, kan der opstå problemer med at overholde støjkravene om natten, hvilket er i modstrid med de miljømæssige hensyn, idet kommunen via administrationen af landzonebestemmelserne skal forsøge at forebygge støjulemper.

Værket er placeret i et område, hvor der landskabeligt er mulighed for at placere tekniske anlæg. Selve bygningen vil kunne indpasses i landskabet, men skorstenene vil dog påvirke landskabet og være meget synligt i landskabet – også fra Trelleborg. Placeringen vil samtidig påvirke oplevelsen af Hejninge Kirke set fra øst, hvilket vil være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer.

Hvis værket placeres i et erhvervsområde vil der ikke være boliger, der vil blive påvirket af de miljømæssige gener i form af støj og røg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Center for Plan og Byg indstiller,

1. at der gives afslag på landzonetilladelse til regulerkraftværket med henvisning til, at en alternativ placering i et erhvervsområde er mulig og at placeringen i nærheden af boliger kan medføre støjgener for de omkringboende.


 

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2014:
Fraværende:
Godkendt.

 

20 gode grunde til at droppe kraftværk

Hejninge Bylaug har dd. sendt nedenstående til politikerne i Slagelse Kommune.

Kære politikere

Det er rart at Villum Christensen nu arbejder på samme side som os andre, men her frem mod den 1. december hvor sagen om kraftværkets placering bliver behandlet, savner vi at høre fra de øvrige seks medlemmer af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Hvad er jeres holdning egentligt til sagen?

Hejninge Bylaug har endnu ikke kendskab til ét eneste argument, der fortæller hvorfor kraftværket skal placeres i naturen mellem Hyllerup og Hejninge!

Men vi er overbevist om, at Energi Fyn vil kæmper hårdt for placeringen, da det ligger tæt på Fyn, når det i fremtiden skal serviceres. Men det kan umuligt være Energi Fyn som skal dikterer denne sag, og vi beder derfor alle om at huske på følgende 20 argumenter, for IKKE at placere kraftværket vest for Slagelse:

1. Kraftværket kan leverer strøm til omkring 70.000 parcelhuse, og strømmen skal bruges på HELE Sjælland, så hvilke alternative placeringer er der ellers undersøgt, udover ved naturområdet tæt ved Hejninge?

2. Kraftværket skaber ingen arbejdspladser i området, da det bliver fjernbetjent.

3. Energi Fyn havde i 2013 et overskud på 75 millioner efter skat, så der må være plads i budgettet til en anden placering, hvis dette måtte fordyre projektet.

4. En vindmølle tæt ved Trelleborg ønskes fjernet af Unesco, da den forstyrrer i omgivelserne omkring vikingeborgen. Ingen af os der bor på landet, ønsker en udsigt til 2 cremefarvet skorstene på 28 og 35 meter i en landzone.

5. Der er tale om 2 eksisterende kraftværker der flyttes fra Jylland til Sjælland, og som samles på en lokation. Der er altså tale om ældre teknologi.

6. 200.000 liter dieselolie skal fodre de 18 motorer, som har en virkningsgrad på 40-45 procent. Den overskudsvarme bør opsamles og udnyttes – måske i et fjernvarmeanlæg?

7. Motorerne kan startes døgnet rundt, og vil primært køre i vindstille perioder – det må kunne høres fjernt, på trods af støjvold.

8. Det område, hvor kraftværket ønskes anlagt, ligger for foden af en bakkeskråning og lige op ad en mose med hyppig tåge. Kan røgen slippe væk eller ender den på toppen af bakken i Slagelse Vest eller i Hejninge by?

9. Energi Fyn ønskes i tilfælde af byggeriet at etablere en ny udkørsel fra området, og den kan kun kommer til at ligge meget dumt – nemlig ved svinget mellem transformerstationen og Vestergårdsvej 2.

10. Kraftværkets placering, kommer til at ligge lige i et areal udpeget som kirkeomgivelser, hvor tekniske anlæg o.lign ifølge kommunen er uønskede. Efter Omfartsvejens ankomst, og dermed ny vejføring til Hyllerup, bør kirkelinjerne revurderes.

11. Slagelse Kommune ønsker ifølge sin egen plan for landzoneområder, ikke nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv. Og industribygninger hører hjemme i industriområder.

12. Skorstenene vil kunne ses fra indgangen til Hejninge kirke, fra det over 100-årige fredede træ ved skolen – ja, fra det meste af Hejninge Sogn og fra samtlige udfaldsveje fra Slagelse vestby.

13. Værdien af alle huse i området falder.

14. Der er blevet brugt en million kroner på at naturgenoprettelse af naturperlen Hejninge mose, som ligger under 500 meter fra, hvor kraftværket ønskes placeret.

15. En nabo til byggegrunden, har tidligere fået afslag fra kommunen på skovrejsning med højde i landskabet som begrundelse. Derfor skal der hellere ikke stå 2 høje skorstene.

16. Der er taget jordprøver på grunden, og kraftværket er tegnet – uden at Energi Fyn tilsyneladende har været i kontakt med nogen politiker i Slagelse. Sådan skal en større byggesag vel ikke foregå?

17. De tusindvis af bilister, der til dagligt passerer vores dejlige landområde, kommer til at møde et stort kraftværk.

18. Estimeret drift på 50 timer årligt. Det tror vi simpelthen ikke på for så stort et byggeri, og hvad hvis kulkraft udfases 5 år før tid?

19. Et argument fremført for placeringen ved transformatorstation er, “fordi strømmen skal bruges i øjeblikket efter at det produceres”. Strøm bevæger sig med 300.000 km i sekundet.

20. “Jamen kraftværket placeret jo tæt på de i forvejen grimme elmaster”. Ja, men de master bliver fjernet i 2020-25 når ledningerne graves ned.

Vi vil fortsat kæmpe imod et stort kraftværk, som Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan godkende, udelukkende på grundlag af en landzonetilladelse og helt uden lokalplan!

Se mere info, svar fra kommunen og billag på hejninge.dk

Hejninge Bylaug

Spørgsmål til Villum Christensen (LA)

Hejninge Bylaug har sendt følgende spørgsmål til Villum Christensen (LA), Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og resten af byrådet i Slagelse kommune, efter at have læst artiklen “Bylaug protesterer også mod værk ved Hejninge”, i Sjællandske lørdag d. 01.11.14.

1. Er det korrekt, at det kun kræver en landzonetilladelse fra Energi Fyn, en naboorientering blandt 20 huse og 7 politiker i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, at beslutte opførelsen af et kraftværk bestående at 18 dieselmotorer på hver 2MW (*), brændstoftanke der indeholder total 200.000 liter brændstof, og foruden støjvolde, to stk. skorstene på 28 og 35 meter?

2. Med hvilken begrundelse, ønsker Villum at fremskynde beslutningen om landzonetilladelsen, allerede til på mandag d. 3. november, hvor den endnu ikke er skrevet ind i dagsordenen? Beslutningen var jo ellers sat til mødet den 1/12 2014!

3. Hvem skal bekoste de 10 millioner kroner, det ifølge Villum, vil koste hvis værket placeres andetsteds? (**).

4. Hvem er modtager af strømmen? Og er der ud fra dette, undersøgt alternative placeringer? Hvis det skal placeres i Slagelse kommune, hvorfor så ikke ved Stigsnæs, hvor der i forvejen produceres strøm? Eller ved det nye kraftvarmeværk ved Stop 39? (se hvorfor ved pk. 7).

5. Er det normalt for så stort et byggeri, at grunden købes, der tages jordprøver og værket tegnes, uden at kommunens borgere har været orienteret?

6. Bliver Hejninge Bylaugs indsigelse taget i betragtning af udvalget, selvom vi ikke er med i naboorienteringen? Læs den her: https://hejninge.dk/hejninge-mod-kraftvaerk/

7. Dieselolie her en nyttevirkningen på 40-45 procent, og derfor er der placeret – citat Energi Fyn: “et batteri af kølekondensatorer for bortkøling af overskudsvarme”. Hvorfor skal den overskudsvarme gå til fuglene ved Hejninge Mose og ikke indgå i kommunens fjernvarmesystem ved fx. Stop 39?

8. Bør kirkelinjerne revurderes efter Omfartsvejens ankomst, og efter at Hyllerupvej nu ligger højere oppe i landskabet, og dermed nu har udsyn til Hejninge kirke? Se mere her: https://hejninge.dk/revurdering-af-kirkelinjer/

9. Kan det forventes at driften af værket udvides, hvis kul bliver udfaset allerede i 2025?

Det er ikke troværdigt for demokratiet, at opførelsen af et så stort kraftværk, kun skal ud i en naboorientering udsendt til 20 husstande, før kommunen kan godkende ansøgningen – da slet ikke når det som her, virker som om at det er i kommunes interesse! Det er ikke troværdigt når Hejninge-Stillinge lokalråd, Trelleborg vikingeborg, menighedsrådet for kirken, skolen, de 1000 vis af personer der færdes i området, og de beboere i Hejninge der også får frit udsyn til værket, ikke bliver hørt!

På vegne af Hejninge Bylaug
Brian Dehli
Strandvejen 118
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@hejninge.dk
Telefon: 2032 0088

Se desuden bilag, svar fra Slagelse kommune mv. på https://hejninge.dk

(*) De 18 motorer på værket har årlig en samlet kapacitet på 315.360 MHh, hvilket svarer til knap 70.000 parcelhuses elforbrug, så et lille værket er det ikke! 2 MW vindmøller vil typisk have en årlig produktion omkring 5.000 MWh (svarende til det årlige elforbrug i ca. 1.100 parcelhuse). Kilde: http://www.bestenergy.dk/om-vindmoeller/vindmoellens-abc

 (**) Strøm bevæger sig med knap 300.000 kilometer i sekundet!

 

SVAR fra Center for Plan og Byg:

Du har på vegne af Hejninge Bylaug i mail af 2. november stillet spørgsmål til ansøgningen om regulerkraftværk ved transformerstationen, Strandvejen 114.

Ja, det er korrekt at ansøgningen kan behandles via en ansøgning om landzonetilladelse – og dermed via en naboorientering og efterfølgende behandling i EPM-udvalget.

Ansøgningen blev diskuteret under ”Eventuelt” på udvalgsmødet i sidste uge, men der er ikke truffet afgørelse. Sagen er pt. stadig i kontrahøring hos ansøger og sagen vil ikke kunne færdigbehandles, før alle oplysninger, inkl. svaret på kontrahøringen, foreligger. Jeg forventer stadig, at sagen bliver behandlet på udvalgsmødet den 1. december. Muligheden for at placere værket et andet sted vil indgå i vurderingen af sagen.

Det er ansøger selv, der skal stå for økonomi og dermed eventuelle ekstraudgifter ved alternative placeringer. Kommunen er ikke part i sagen – vi skal blot behandle ansøgningen.

Jeg er ikke bekendt med, at grunden er købt af EnergiFyn, men dette er heller ikke et krav for at kunne søge om landzonetilladelse. Derimod er det aftalt, at EnergiFyn vil købe grunden, hvis der kan opnås tilladelse til regulerkraftværket. Det er ikke usædvanligt, at en potentiel køber af en ejendom ønsker at have en tilladelse, før man køber ejendommen og derfor gør købet betinget af, at der opnås landzonetilladelse. Det kan være alt fra muligheden for at bygge et nyt hus til etablering af en ridebane osv. Det sker derfor med jævne mellemrum, at et projekt tegnes og sendes i naboorientering, inden ejendommen er købt.

Bylaugets indsigelse er sendt med som en del af kontrahøringen og vil blive taget med i vurderingen af sagen.

 

Hejninge mod kraftværk

Til Slagelse Kommunes Plan og Byg samt politikere

23. oktober 2014

Indvendinger mod

regulerkraftværk ved Hejninge

Hejninge Bylaug vil hermed knytte nogle kommentarer til Energi Fyns plan om at opføre et kraftværk med to skorstene på 28 og 35 meter mellem Hyllerup og Hejninge. Vi mener nemlig, at etableringen vil være i strid med de ønsker, som både vi som beboere og Slagelse Kommune har fremsat for området.

Værket vil komme til at ligge under 500 meter fra Hejninge Mose, som netop nu er ved at blive naturgenoprettet for omkring én million kroner – og som Slagelse Kommune betegner som “en af kommunens naturperler“. Eller som der står andetsteds i kommunens landskabsrapport: “Hejninge Mose rummer mulighed for særlige visuelle oplevelser og har derfor det strategiske mål: Beskytte.”

Rød skravering = Værdifulde landskabsområder. Det ikke skraverede område er udlagt som beskyttelsesområder (Kommuneplan 2009-2020 - 9.2 Landskabsområder og 9.3 Beskyttelsesområder)
Rød skravering = Værdifulde landskabsområder. Det ikke skraverede område er udlagt som beskyttelsesområder (Kommuneplan 2009-2020 – 9.2 Landskabsområder og 9.3 Beskyttelsesområder)

Hejninge Kirke ligger en kilometer fra byggegrunden. Retningslinjerne for Kommuneplan 2009-2020 fastslår, at der i kirkeomgivelser ikke må ske “placering af trafik- og tekniske anlæg o.lign.”. Desuden vil byrådet “medvirke til at friholde særligt værdifulde landskaber for yderligere bebyggelse og anlæg”. At sammenhængen mellem kirke og omgivelser netop opfattes som værdifuldt, fremgår af Lokalplan nr. 251 omhandlende Hejninge gl. Skole: “Hejninge kirke opleves smukt beliggende i landskabet set fra Strandvejen og jernbanen.”

Det var også hensynet til kirken, der spillede ind, da der kom afslag på skovplantning på en grund ved Vestergårdsvej. Det kommer til at forstyrre kigget fra Slagelses kirker til Hejninge kirke, lød det. Det vil på den baggrund være særdeles paradoksalt, hvis Energi Fyn får lov at realisere sine planer på den tilstødende grund.

Grå skravering = Udpegede kirkeomgivelser (Kommuneplan 2009-2020 - 10.2 Kirkeomgivelser)
Grå skravering = Udpegede kirkeomgivelser (Kommuneplan 2009-2020 – 10.2 Kirkeomgivelser)

Det er ikke kun os i Hejninge, der har glæde af det smukke historiske naturlandskab. Enhver, der forlader Slagelse mod vest ad Strandvejen, møder den storslåede udsigt ud over Storebælt, inden turen går videre til eksempelvis en af strandene eller den UNESCO-nominerede Trelleborg.

Hvis planerne om et kraftværk bliver til virkelighed, vil sceneriet tage sig helt anderledes ud. Blikket vil blive indfanget af to skorstene, hvoraf den ene er høj som Rundetårn. Disse to skorstene vil de næste kilometer ikke forlade udsynet, men derimod kun blive større. Og det samme vil ske på tilbagevejen. De vil i den grad skæmme terrænet omkring vores elskede Hejninge.

Energi Fyns egen grafiske gengivelse af udsigten mod værket og Hejninge. Til venstre ses Hejninge kirke.

Kort sagt: Det vil være visuel forurening af værste skuffe – og en gigantisk kommunal selvmodsigelse.

Med bekymrede hilsner
Hejninge Bylaug

 

KILDER:

Naturgenopretningsprojekt i Hejninge Mose: http://www.slagelse.dk/media/2200194/Plejeplan-for-Hejninge-Mose.pdf

Landskabet i Slagelse Kommune (5 Stillinge Morænelandskab side 44-51): http://slagelse-kp13.odeum.com/download/dokumenter_til_2013_udgave/landskabsrapport_19_03_lav.pdf

Retningslinjer – 9. Landområder – 9.2 Landskabsområder: http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/9_landomraader/92_landskabsomraader/92_landskabsomraader.htm

Retningslinjer – 10. Kulturhistorie – 10.2 Kirkeomgivelser: http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/10_kulturhistorie/102_kirkeomgivelser

Lokalplan nr.251 Hejninge gl. skole: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1077944_APPROVED_1206525468948.pdf

Download ovenstående som PDF dokument: Hejninge mod kraftværk – indvendinger

NEJ TAK til kraftværk ved Hejninge

HJÆLP OS med din underskrift, så dette ikke bliver en realitet mellem Hejninge og Hyllerup. Klik her for at skrive under. (åbner nyt vindue)

Energi Fyns tegning af kraftværket og des placering .

Opførelsen af et regulerkraftværk ved Hejninge vil ikke bare skæmme områdets natur og æstetik. Værkets placering nær Hejninge Mose og kirke er også i strid med de ønsker, som kommunen og byrådet selv har fremsat. Det dokumenterer Hejninge Bylaug ved en gennemgang af kommunale rapporter og lokalplaner.

Læs HEJNINGE MOD KRAFTVÆRK

Skriv også meget gerne din personlige mening til de 7 politiker i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Slagelse, som skal godkende kraftværkets placeringen.

http://www.slagelse.dk/politik/byraadet-og-politiske-udvalg/erhvervs-,-plan-og-miljoeudvalget

Spørgsmål og svar fra Slagelse Kommune

Spørgsmål med svar fra Slagelse Kommune

Spørgsmål: Vi har brug for at vide, om der tages en endelig beslutning vedr Nødstrømsanlægget på Vestergårdsvej på udvalgsmødet 1/12? Eller om det herefter kommer til nabohøring?

Svar: På mødet vil udvalget tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse eller om der skal gives afslag på landzonetilladelse. Der er ikke yderligere naboorienteringer. Politikerne kan naturligvis bede om en ekstraordinær høring, men lovmæssigt er der kun de 14 dages naboorientering ved landzonetilladelser.
Der vil kun komme nye naboorienteringer på en sag, hvis der sker en væsentlig ændring i ansøgningen. Så vil det blive set som en ny ansøgning og så vil der naturligvis ske en ny naboorientering.
Derimod vil der være en 4 ugers klagefrist efter afgørelsen, hvor sagen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Kan det ikke være det du tænker på som høring?

Spørgsmål: Taler vi 2 stk. 2 MW dieselmotorer?
Svar: EnergiFyn har til vores miljøafdeling oplyst, at der skal opstilles 18 stk. motorer.

Spørgsmål: Er her tale om 2 stk. tanke til opbevaring af diesel på hver 100 m3?
Svar: Ja, der er oplyst, at der skal etableres 2 tanke til dieselolie på hver 100 m³.

Spørgsmål: Hvad forventer man at støjniveauet bliver på ved drift?
Svar: Vi har modtaget en støjberegning i forbindelse med en ansøgning til vores miljøafdeling. Alle tal er dB (A).

BeregningspunktFuldlast begge anlægBeregnet anlæg 1Ubelastet
Nabo nordvest36295
Nabo nordøst4133-1
Nabo sydvest433913
Nabo sydøst454118

Vejl. grænseværdi dag/aften/nat: 55/45/40

Spørgsmål: Hvornår bliver sagen næste gang behandlet i kommunalt regi?
Svar: Sagen forventes politisk behandlet på Erhvervs-, Plan, og Miljøudvalgets møde den 1. december.

Spørgsmål: Naboorientering benyttes i forbindelse med dispensationer. Hvilke drejer det sig om?
Svar: Nej, naboorienteringer bruges ikke kun ved dispensationer, men også når det søges om landzonetilladelser efter Planlovens § 35. Der kræves landzonetilladelse, hvis man vil bygge eller ændre anvendelse af arealer og bygninger i landzone. Det er derfor, der er foretaget naboorientering.

Spørgsmål: Hvordan besluttes, hvem der er naboer og dermed modtager naboorienteringen? Flere beboer i Hejninge vil få frit udsyn til værket og skorstenene, men er ikke blevet orienteret.
Svar: Ifølge loven er naboer, der skal høres i forbindelse med naboorienteringer, som udgangspunkt de ejendomme, der har skel op til det ansøgte, også kaldet de matrikulære naboer. Derudover vurderer vi konkret, om der er andre, der skal høres og i dette tilfælde har vi derfor hørt en større kreds af omkringboende. Ved vurdering af, hvem der høres, indgår fx afstand til det ansøgte og terrænforhold m.m.

Link til mødeoversigt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse&page=meetings&CommeteeId=29

 

Indsigelse mod projektet fra Vestergårdsvej 1 og 2

Hermed en omfattende indsigelse imod ansøgningen om opførsel af regulerkraftværk ved Strandvejen 114.

Vedhæftet er følgende:

– Indsigelse
– Bilag 1: Genopretningsplan for Hejninge Mose.
– Bilag 2: Artikel fra Søndagsavisen om Tude Ådal
– Bilag 3: Netudviklingsplan
– Bilag 4: Plan for Hejninge By og Kirke
– Bilag 5: 70 underskrifter der støtter indsigelsen.

Venlig hilsen Lasse og Ditte Heisz Ebsen

Indsigelse vedr landzonetilladelse

Bilag 1 – Plejeplan-for-Hejninge-Mose

Bilag 2 – Tude Ådal

Bilag 3 – Regulærkraftanlæg

Bilag 4 – Kirke 333 Hejninge

Bilag 5 – Underskrifter

 

Bilag i sagen: Kommunens behandling af ansøgningen

Her kan du læse kommunens behandling af ansøgningen:
Ansøgning om tilladelse til opførelse af regulerkraftværk

Og læs derefter kommunens egne ord, for præcise det område, hvor værket ønskes placeret :

5.2 Kraftværker varme/el

http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/5_tekniske_anlaeg/52_kraftvaerker_varmeel/

9.2 Landskabsområder

http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/9_landomraader/92_landskabsomraader/92_landskabsomraader.htm

10.2 Kirkeomgivelser

http://slagelse.odeum.com/dk/retningslinjer/10_kulturhistorie/102_kirkeomgivelser/