FORNUFTEN HAR SEJRET!

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har Godkendt indstillingen fra Center for Plan og Byg, om at der skal gives afslag på landzonetilladelse til regulerkraftværket med henvisning til, at en alternativ placering i et erhvervsområde er mulig og at placeringen i nærheden af boliger kan medføre støjgener for de omkringboende.

Energi Fyn har derfor IKKE fået deres tilladelse til at opfører to kæmpe skorstene midt i naturen mellem Hyllerup og Hejninge 🙂

Visualiseringer af kraftværk
Visualiseringer af kraftværk

 


Dagsorden 01-12-2014 (Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget) – Punkt nummer 8:

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om der skal gives landzonetilladelse til udstykning af grund samt etablering af et regulerkraftværk på grunden mellem Hejninge og Hyllerup.

Baggrund
Energi Fyn har søgt om landzonetilladelse til at udstykke en grund på 5.292 m² og etablere et regulerkraftværk på grunden. Regulerkraftværker er nødstrømsanlæg, som hurtigt kan medvirke til at regulere de variationer eller mangel på el, som akut kan opstå ved elproduktion, der fortrinsvis er baseret på vindmøller.

Energi Fyn ønsker derfor at opføre et regulerkraftværk ved den eksisterende transformerstation på Strandvejen 114, 4200 Slagelse, der ligger mellem Hejninge og Hyllerup.

På grunden skal opføres en bygning på 1250 m², der skal indeholde to kraftværker på hhv. 43,5 og 49,9 MW. I umiddelbar tilknytning til bygningen skal etableres to skorstene med en højde på 28 m og 35 m. Den store højde på skorstenene er nødvendig for at røggasser fra anlægget ikke giver gener for omgivelserne. Anlægget vil have brug for 12 stk. kølere til bortkøling af overskudsvarmen fra motorerne og to dieseltanke på hver 100 m³. Der ønskes samtidig opført en 3 m høj jordvold langs det sydlige skel og randbeplantning mod nord og øst.

Anlægget er et nødstrømsanlæg og skal derfor kun bruges ved problemer på elnettet. Det kan derfor ikke oplyses præcist, hvor meget og hvornår anlægget vil være i gang. Ansøger forventer ca. 50 timer pr. år.

Området er udlagt som landbrugsflade med det strategiske mål vedligeholde, hvor der er mulighed for at placere tekniske anlæg under hensyntagen til landskabet.

Regulerkraftværket vil blive opført indenfor kirkeomgivelserne omkring Hejninge Kirke. I henhold til kommuneplanen må der indenfor kirkeomgivelserne kun ske placering af tekniske anlæg, hvis det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Det kan ikke udelukkes, at de to skorstene vil få konsekvenser for oplevelsen af Hejninge Kirke, idet der er indkig til kirken, når man kører ad Strandvejen i vestlig retning og oplevelsen af kirken kan blive forstyrret ved indkig fra jernbaneviadukten på Strandvejen. Her ser det ud til, at skorstenene vil være placeret foran og til højre for kirken. Den øvrige del af anlægget kan indpasses i landskabet uden betydning for oplevelsen af Hejninge Kirke. Udpegningen Kirkeomgivelser udelukker ikke en placering af anlægget indenfor kirkeomgivelser til Hejninge Kirke, men hensynet til kirken skal indgå i afvejningen af, om der kan gives landzonetilladelse.

Regulerkraftværket ønskes opført ca. 2 km fra vikingeborgen Trelleborg. Trelleborg er i øjeblikket i en ansøgningsproces om at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Regulerkraftværket vurderes ikke at påvirke oplevelsen af Trelleborg væsentligt eller skille sig ud fra andre tekniske anlæg (fx højspændingsledninger og vindmøller) i området, men de to skorstene vil dog være synlige og markante over større afstande og vil udgøre et nyt element i landskabet.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos 20 ejendomme i området. Der er kommet tre svar fra naboer, herunder en underskriftsindsamling imod projektet med 70 underskrivere. Derudover har Hejninge Bylaug og Stillinge-Hejninge Lokalråd kommet med bemærkninger imod projektet. Naboernes bemærkninger med bilag er vedhæftet indstillingen.

Naboernes bekymringer går særligt på den landskabelige påvirkning og på støj, røg og evt. lugt fra anlægget. Etableringen af to skorstene på op til 35 m vil påvirke landskabet og naboerne ønsker ikke, at en industribebyggelse placeres i det åbne landskab og i nærheden af kommunens smukkeste natur, Hejninge Mose og Tude Ådal. Der gøres også opmærksom på, at Strandvejen bruges af utroligt mange turister på deres vej til Trelleborg eller ud til strandene. De bør mødes af naturperler og ikke industriel bebyggelse.

I forbindelse med VVM screeningen er der indsendt en støjberegning, der viser støjen ved de 4 nærmeste naboer. Af støjberegningen fremgår, at ved brug af begge anlæg vil støjen forventes at være mellem 36-45 dB, mens støjen ved brug af kun det ene anlæg i bygningen vil være 29-41 dB.

De vejledende grænseværdier er 55 dB (dag), 45 dB (aften) og 40 dB (nat). Anlægget kan dermed ikke overholde de vejledende støjgrænser om natten. Da anlægget er et nødstrømsanlæg vil det kunne gå i gang på alle tider af døgnet og det kan ikke forudsiges, hvor længe anlægget i så fald skal være i gang.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Plan og Byg bedt Energi Fyn redegøre for, hvorfor anlægget ikke lige så godt kunne placeres ved en anden transformerstation eller i et erhvervsområde fx ved Stigsnæs. Energi Fyn oplyser, at arealet ved Stigsnæs ikke er interessant, da det ejes af en konkurrent til Energi Fyn og gør opmærksom på at 132/50 kV-stationer typisk er placeret i landzone. Derfor vil det altid være et problem at finde et sted, hvor et sådant nødstrømsanlæg kan opføres uden ”gene” for det omkringliggende lokalsamfund.

Placeringen i Hejninge er valgt, da transformerstationen er en 132/50 kV station og fordi transformerstationen er placeret i det område, som er aftalt med Energinet.dk. Den givne områdeplacering er for at give den størst mulige samfundsmæssige værdi med hensyn til forsyningssikkerhed og en god samfundsøkonomisk løsning ved at vælge et optimalt tilslutningspunkt i el-nettet for sådan en type nøddriftsværker. Der er også lagt vægt på, at der er jordareal til rådighed, at jordbundsforholdene er i orden og at gældende regler til naboer kan overholdes.

Energi Fyn har dog også været i kontakt med AffaldPlus med henblik på en placering på deres grund i erhvervsområdet på Ydernæs i Næstved Kommune. En fordel ved denne placering er, at der ikke vil være boliger tæt på og at området i forvejen er præget af store bygninger.

Retligt grundlag
Udstykning, nybyggeri i landzone og ændret anvendelse af ubebyggede arealer (herunder støjvold og opstilling af luftkølere) kræver landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.

Projektet har været vurderet i forhold til, om projektet havde en størrelse, der ville udløse krav om udarbejdelse af en lokalplan for området. Plan og Byg har, ud fra en samlet vurdering af det overordnede plangrundlag, anlæggets størrelse og placering i tilknytning til en eksisterende 132/50 KV-transformerstation samt anlæggets betydning for det omgivende landskab og det bestående miljø, vurderet, at det tekniske anlæg ikke er lokalplanpligtigt.

Det ansøgte kræver flere andre tilladelser, bl.a. en miljøgodkendelse inkl. en VVM screening.
Udstykningen af grunden vil endvidere kræve en erklæring fra kommunalbestyrelsen samt en tilladelse til ny overkørsel fra grunden.

Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at give afslag på landzonetilladelse. Regulerkraftværket må så i stedet placeres et andet sted, fx i et af de to erhvervsområder, der har været foreslået, Stigsnæs eller Ydernæs (Næstved Kommune).

Udvalget kan vælge at give landzonetilladelse til regulerkraftværket.

Afgørelsen vil, uanset om der gives landzonetilladelse eller ej, kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage vil have opsættende virkning.

Vurdering
Som udgangspunkt skal større tekniske anlæg placeres i tilknytning til byer, medmindre der ikke kan findes brugbare alternativer til en placering i landzone. Det skyldes, at Planlovens hovedformål er at friholde det åbne land for bebyggelse og anlæg.

For en tilladelse taler, at der er tale om et anlæg af en vis samfundsmæssig betydning i relation til forsyningssikkerhed i forhold til elforsyningen. Hvis der ikke kan findes alternativer til placeringen, bør der derfor gives landzonetilladelse, selvom det er et stort anlæg i det åbne land. Det er dog muligt at finde en alternativ placering i et erhvervsområde, fx på AffaldPlus’ grund i Næstved.

Hvis anlægget placeres i det åbne land med boliger omkring, kan der opstå problemer med at overholde støjkravene om natten, hvilket er i modstrid med de miljømæssige hensyn, idet kommunen via administrationen af landzonebestemmelserne skal forsøge at forebygge støjulemper.

Værket er placeret i et område, hvor der landskabeligt er mulighed for at placere tekniske anlæg. Selve bygningen vil kunne indpasses i landskabet, men skorstenene vil dog påvirke landskabet og være meget synligt i landskabet – også fra Trelleborg. Placeringen vil samtidig påvirke oplevelsen af Hejninge Kirke set fra øst, hvilket vil være i modstrid med kommuneplanens retningslinjer.

Hvis værket placeres i et erhvervsområde vil der ikke være boliger, der vil blive påvirket af de miljømæssige gener i form af støj og røg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Center for Plan og Byg indstiller,

1. at der gives afslag på landzonetilladelse til regulerkraftværket med henvisning til, at en alternativ placering i et erhvervsområde er mulig og at placeringen i nærheden af boliger kan medføre støjgener for de omkringboende.


 

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2014:
Fraværende:
Godkendt.