Tag-arkiv: Hejninge Brugsforening

Hejninge Brugsforenings Jubilæum

I forbindelse med Hejninge Brugsforenings 50 års jubilæum, skrev pressen følgende i 1935.

Allerede fra Formiddagen mærkedes Feststemning ved Flagning I Byen, og der indløb en Del smukke Blomsterkurve og adskillige Telegrammer.

Om Aftenen var der Fest i Forsamlingshuset for Medlemmerne og en Del indbudte Gæster. Man samledes ved Kaffebordene, hvor formanden, Gdr.
Jørgen Rasmussen bød Velkommen, og hvor Talerne saa fulgte Slag i Slag.

Først talte Formanden, om Brugsforeningens Historie; blandt andet om, hvilken Forskel der var fra Begyndeisen og nu. I Begyndelsen rejste f. Eks. Uddeler og Formand til København og bestilte Varer, nu ringer man blot; og hvis de f. Eks. kun bestilte 2 Tønder Brændevin, maatte de selv hente dem, men var det 6 Tønder, blev de bragt til Brugsforeningen.

Hejninge Brugsforening under opførelse i 1929/30
Hejninge Brugsforening under opførelse i 1929/30

Nu er alt lettere. Formanden fremhævede med det samme Regnskabsførerens fine Regnskab og mindede om, at han til Sommer, kan holde 40 Aars Jubilæum som Regnskabsfører. Han sluttede med et Leve for Brugsforeningen.

Regnskabsfører, Lærer Petersen, Holmstrup, takkede talte om den Økonomiske Side.

Gdr. J. P. Nielsen, Hejninge, talte som den ældste (82 Aar) og om Brugsforeningen gennem Aarene; han var med fra Begyndelsen. Leve Uddeleren.

Lærer Larsen, Hejninge, talte for Uddeleren og Hustru, fremhævede deres Ordenssans og Uddelerens Arbejdslyst; altid er han i Virksomhed – hellere slide sig op end ruste op. Et Leve Andersen med Familie!

Lykønskningstelegram fra Carlsberg
Lykønskningstelegram fra Carlsberg

Gdr. Hans Hansen udbragte et Leve for Fragtkører Karl Hansen, 10 Aars Jubilæum.

Forretningsfører Eskildsen takkede for Indbydelsen og mindede bl. a. om, at da Foreningen engang gik nedad, gav den sig til at handle med Livsforlænger og Balsam, og saa gik Handelen op. Han udbragte et Leve Brugsforeningen adresseret til Formanden.

Revisor Hansen, Fakse, takkede Uddeleren og Formanden og roste Regnskabsførerens Regnskab.

Uddeler Andersen takkede for den svundne Tid.

Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen
Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen

Poul Hansen, Hejninge, takkede Bestyrelsen for Festen, Lærer Havemose talte for Ekspeditricen, Gdr Viggo Hansen, Næsby, for Marie Nieman (gammel Uddeler) og Kbmd. Poulsen, Slagelse, for Samhandelen i 33 Aar.

Efter af Gdr. Jørgensen, Hyllerup, havde talt om Traditionen i Hejninge og mindet om nogle af de gamle, talte endnu Vinhandler J. P. Axelsen, Slagelse, Repræsentant Nielsen, Korsør, Gdr. H. Bay, Næsby, Tage Hansen, fru Havemose m. fl. Saa kunde Formanden byde Velbekomme.

Imellem Talerne var sunget bl. a. en udmærket Sang, skrevet til Festen, og Aftenen sluttede med en fornøjelig Svingom.

Flaget er hejst

Brugsforenings Bladet skriver om Hejninge Brugsforenings historie, i anledningen af 50-Års Jubilæum den 13. april 1935

En Gang i 1930 skrev »Brugsforenings-Bladet« om »et Foryngelsesbad« i Forbindelse med, at en af Slagelseegnens Brugsforeninger – Hejninge – havde indrettet ny Butik i ny Ejendom. Den 13. April i Aar fejrede Foreningen sit 50-Aars Jubilæum.

I Foreningens gamle Forhandlingsprotokol læses bl.a., »at der efter et forberedende Møde i Hejninge Skole den 7. April 1885 igen afholdtes et Møde den 13. April 1885, hvor Udkast til Love blev fremlagt, drøftet og derefter vedtaget i den Skikkelse, som de nu foreligger trykte.«

Den første Formand for Hejninge Brugsforening, Lærer A. Poulsen.
Den første Formand for Hejninge Brugsforening, Lærer A. Poulsen.

Til Formand valgtes Lærer A. Poulsen og til Bestyrelsesmedlemmer Gdm. P. Hansen, Gaardbestyrer L.J. Jensen og Tækkcmand Chr. Madsen. Til Revisor valgtes Bdm. Vilh. Andersen og Gdm. Jens Nielsen. Til Uddeler valgtes Væver P. Hansen.

Bestyrelsen med Formanden, Gdr. Jørgen Rasmussen i Forgrunden
Bestyrelsen med Formanden, Gdr. Jørgen Rasmussen i Forgrunden

At man begyndte under beskedne Forhold, fortæller Bestyrelsesmøderne tydeligt, idet der tages Bestemmelse om Køb af Lommetørklæder, Køb af en Pengekasse, Opsætning af en Hylde o. s. v. »al Kørsel for Foreningen besørges af Medlemmerne. De Medlemmer, der har to Par Heste eller mere, skal køre to Ture, medens de Øvrige kører een Tur«.

Men ogsaa hin Tids store Interesse for selve Brugsforenings-Ideen giver sig smukt tilkende i Hejninge. Foreningen, der havde Vanskelighed med at faa Driftskapital, idet Bondestandens Sparekasse afslog at laane den Penge, fik dog Penge. Trods Lovens Bestemmelser, at »der maatte ydes 5 pCt. Rente af Laan«, tilhød Formanden at laane foreningen 800 Kr. mod 4½ pCt. Dette Eksempel minder meget om, da afdøde Severin Jørgensen og Venner samlede 30.000 Kr. og kunne begynde Fællesforeningen F. D. B.

I 1890 forhandledes om Optagelse i den sjællandske Fællesforening, men Forslaget forkastes. I 1895 var Foreningen nær ved at opløses, men en ekstraordinær Generalforsamling vedtager dog, at man fortsætter.

I det nævnte Aar antages som Regnskabsfører Lærer Petersen, Holmstrup, der har varetaget denne Post indtil i Dag, og saaledes i Aar kan fejre sit 40-Aars Jubilæum som Regnskabsfører.

I 1904 besluttedes det at indmelde Foreningen i F. D. B., og nu begynder Foreningens jævne gode Vækst. Fra en Omsætning i 1896 paa ca. 14.330 Kroner, steg denne gennem Aarenc til 84.800 Kr. i 1934.

For Tiden beklæder Gaardejer Jørgen Rasmussen Formandspladsen, medens Alb. Andersen er Foreningens Uddeler.

Brugsuddeler Andersen
Brugsuddeler Andersen

I Anledning af Festdagen var Butikken lukket hele Dagen den 13. April, og tidligt begyndte Gratulanterne at komme. Kreds-repræsentant for 15. Kreds, Gdr. Lauritz Kristiansen, overbragte F. D. B.s Lykønskning, og om Aftenen samledes ca. 200 af Foreningens Medlemmer med Husstand for at fejre Dagen.

Her bød Formanden Velkommen og gav derefter en kort historisk Beretning. Regnskabsfører, Lærer Petersen, gav Oplysning om Omsætningen. Jens P. Nielsen, et af Foreningens ældste Medlemmer der forøvrigt havde skrevet en Sang til Foreningens Fest – talte om de gamle Dage.

Lærer Larsen talte for Uddeleren. Forretningsfører Eskildsen, Slagelse, takkede for godt Samarbejde, og Kredsrevisor Chr. Hansen talte for Regnskabsfører Petersen. Og derefter kom en lang Række Talere, blandt hvilke blot skal nævnes Lærer Havemose, Uddeler Andersen og Gdr. Peter Jørgensen Hyllerup.
Til Slut blev Salen ryddet til Dans.

J. E. E.

Hejninge Brugsforenings gamle og nuværende Bygning. I højre Side: Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen. Nedenunder: Bestyrelsen med Formanden, Gdr. Jørgen Rasmussen i Forgrunden. nederst til venstre: Den første Formand, Lærer A. Poulsen.
Hejninge Brugsforenings gamle og nuværende Bygning. I højre Side: Interiør fra Butikken med Uddeler Andersen. Nedenunder: Bestyrelsen med Formanden, Gdr. Jørgen Rasmussen i Forgrunden. nederst til venstre: Den første Formand, Lærer A. Poulsen.

Igen et Foryngelsesbad i Slagelseegnen

Her er hvad Brugsforenings-Bladet skrev, i forbindelse med indvielsen af Hejninge Brugsforenings nye bygning i 1930.

Paa sommerdage er der en Strøm af gaaende, cyklende og kørende ad Vejen, der i Bugtninger snor sig gennem Landskabet og gennem den gammeldags hyggelige Landsby Hejninge ved Slagelse. Maalet er et Strandbad.

Er man først passeret den gavltakkede smukke Kirke i Hejninge, ligger der paa venstre Side af Landevejen en lille uanseelig Bygening, der i snart to Menneskealdre har forsynet Omegnens Befolkning med Varer.

Hejninge Brugsforenings tidligere Bygning.
Hejninge Brugsforenings tidligere Bygning.

Alle kender Brugsforeningen. Huset er lille, Lokalerne derfor smaa og Butikken ligesaa spartansk udstyret, som det ydre lader ane.

Men nu hører baade Butik og Bygning en svunden Tid til, thi paa modsat Side af Vejen er der købt en Hjørnegrund, hvorpaa der i Sommer er opført en smuk, tidssvarende Bygning med Facade til aaben Plads og tre Veje.

Foreningen oprettedes i 1885 og naaede i 1895 en Omsætning af 16.000 Kr. Ti Aar senere – i 1905 var Omsætningen ca. 18.000 Kr., i 1925 steg Salget til ca. 64.000 Kr., og for 1930 vil det antagelig naa ca. 90.000 Kr. – trods Prisfald.

Foreningens lige indviede Bygning.
Foreningens lige indviede Bygning.

I Anledning af de nye Bygningers Indvielse afholdtes den 15. Novbr. en Festlighed i Forsamlingshuset, hvor Formanden, Gdr. Niels Jacobsen bød Velkommen til den talrige Medlemskreds Han bragte Haandværkerne en Tak for veludført Arbejde og gav derefter Ordet til Forretningsfører Eskildsen, Slagelse, der talte for Foreningens og Formanden.

Efter at Regnskabsføreren havde gjort Rede for Foreningens økonomiske Udvikling og nuværende Stilling, blev der holdt endnu en Række Taler, bI. a for Uddeler Andersen, for Bestyrelsen, for Kunderne m. fl. Lærer Fr. Knudsen, Slagelse, underholdt nu Forsamlingen med at oplæse et Par Smaahistorier, hvorefter Festen sluttede med en lille Dans.